U bent hier: Home / Mijn gemeente / Diensten van het Gemeentebestuur

Diensten van het Gemeentebestuur

Aankoopdienst
De Aankoopdienst levert de personeelsleden van de diverse diensten van het gemeentebestuur alle materiaal nodig is voor de uitoefening van hun job.
Bemiddeling
De gemeentelijke dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en Alternatieve Maatregelen speelt de rol van tussenpersoon voor de burger en de verschillende gemeentediensten.
Bemiddelaar gemeentelijke administratieve sancties
De GAS-bemiddelaar staat in voor de bemiddeling en gemeenschapsdienst als alternatieve maatregel voor administratieve boetes.
Beplantingen
De gemeentelijke dienst Beplantingen zorgt voor het onderhoud van een groot deel van de Jetse groene ruimtes en voor de gemeentelijke serres.
Bevolking
De gemeentelijke dienst Demografie houdt het bevolkingsregister bij, levert identiteitsdocumenten af en is belast met het bijwerken van het Rijksregister voor alle Jetse burgers.
Franstalige bibliotheek
De openingsuren, nieuws en praktische informatie vindt u op de website van BiblioJette.
Nederlandstalige bibliotheek
Het uurrooster, nieuws en praktische informatie vindt u op de website van de Nederlandstalige bibliotheek.
Burgerlijke stand
De belangrijkste taak van de dienst Burgerlijke stand bestaat uit het bijwerken en bijhouden van de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, nationaliteit, overlijden,...). Deze dienst is ook verantwoordelijk voor het gemeentelijk kerkhof.
Communicatie
De dienst Communicatie verzorgt de communicatie van het gemeentebestuur. Dit gebeurt via deze website, de gemeentelijke informatiekrant Jette Info, persberichten, berichten aan de bevolking,...
Franstalige cultuur
De gemeentelijke dienst Franse gemeenschap beheert de contacten met het Centre culturel en de subsidies van de Jetse culturele verenigingen en organiseert verscheidene evenementen.
Nederlandstalige cultuur
De gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap beheert de contacten met de Jetse verenigingen en culturele centra. Ze organiseert evenementen en houdt zich bezig met de subsidies van Jetse socio-culturele verenigingen.
Demografie
De gemeentelijke dienst Demografie houdt het bevolkingsregister bij, levert identiteitsdocumenten af en is belast met het bijwerken van het Rijksregister voor alle Jetse burgers.
Algemene directie
De Algemene directie omvat de diensten 'Gemeentelijk patrimonium', 'Openbare ruimte', 'Ondersteuning', 'Externe relaties', 'Stadsleven', 'Franse Gemeenschap', 'Vlaamse Gemeenschap', alsook de Gemeentesecretaris en de Gemeenteontvanger.
Drukkerij
De drukkerij voorziet de verschillende gemeentediensten en vzw’s van affiches, flyers, brochures, informatief drukwerk, enz. De dienst houdt zich eveneens bezig met het inbinden en de restauratie van verscheidene documenten.
Duurzame ontwikkeling - Leefmilieu
De cel Duurzame ontwikkeling - Leefmilieu sensibiliseert de Jettenaren rond duurzame ontwikkeling. Ze organiseert projecten die het hoofd bieden aan de ecologische, sociale en economische uitdagingen van vandaag.
Economisch leven
De gemeentelijke dienst Economisch leven en Animatie werkt rond 4 missies: steun verlenen aan de handelaars, organisatie van de markten, stedelijke animatie en economische expansie.
Financieel beheer en boekhouding
De gemeentelijke dienst Financieel Beheer en De Boekhouding (Fibebo) zorgt, zoals de naam het zegt, voor de boekhouding en de financiën van de gemeente. De dienst stelt de begroting op, int de gemeentelijke taksen en beheert de gemeentelijke rekeningen.
Franse gemeenschap
De gemeentelijke dienst Franse gemeenschap beheert de contacten met het Centre culturel en de subsidies van de Jetse culturele verenigingen en organiseert verscheidene evenementen.
Gelijke kansen
De gemeente Jette zet zich in voor gelijke kansen, ongeacht het geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst of handicap. De gemeentelijke cel Gelijke Kansen en Integratie organiseert activiteiten, acties en campagnes om de Jettenaren te sensibiliseren.
Gemeenschapswachten
De ploeg gemeenschapswachten bestaat uit twee groepen: de gemeentelijke gemeenschapswachten, met paarse vest, en de pwa-gemeenschapswachten, met een geel hesje over hun paarse vest. Ze hebben verschillende taken met het oog op de veiligheid in Jette.
Groene ruimtes
De gemeentelijke dienst Beplantingen zorgt voor het onderhoud van een groot deel van de Jetse groene ruimtes en voor de gemeentelijke serres.
Grondbeheer en huisvesting (Gemeentelijk patrimonium)
De dienst Gemeentelijk patrimonium is belast met het beheer van alle gebouwen (crèches, scholen, administratieve gebouwen, woningen, bibliotheken,...) die eigendom zijn van de gemeente.
Grondgebiedbeheer (stedenbouw)
De dienst Grondgebiedbeheer informeert, controleert en begeleidt de Jettenaren bij alles wat met stedenbouw te maken heeft: vergunningen, openbare onderzoeken, gewestelijke plannen, enz.
Handel
De gemeentelijke dienst Economisch leven en Animatie werkt rond 4 missies: steun verlenen aan de handelaars, organisatie van de markten, stedelijke animatie en economische expansie.
Huisvesting (Gemeentelijk patrimonium)
De dienst Gemeentelijk patrimonium is belast met het beheer van alle gebouwen (crèches, scholen, administratieve gebouwen, woningen, bibliotheken,...) die eigendom zijn van de gemeente.
Human Resources Management
De dienst Human Resources Management verschaft de gemeentelijke administratie de instrumenten, de goede praktijken, de strategieën, de leiderscapaciteiten die nodig zijn om optimaal te functionneren.
Hygiëne
De cel Hygiëne controleert de hygiënische omstandigheden in scholen, rusthuizen, horecazaken en algemene voedingswinkels in Jette.
IntervalleJette
De cel tegen schoolverzuim biedt aangepaste en persoonlijke oplossingen voor personen die te kampen hebben met problemen gelinkt aan de school.
Jette Info
Jette Info, de informatiekrant van de gemeente Jette.
Jette-Sat
Binnen deze cel houdt een psychologe/sociaal werkster zich specifiek bezig met verslaafden (drugs, alcolhol, medicamenten,...) en stelt steun en begeleiding (behandelingsvormen) voor.
Sport (dienst)
De dienst Sport verzekert niet alleen het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, maar ook de organisatie van evenementen en animaties. Hij volgt eveneens de interventies op die toegewezen worden aan de verschillende sportverenigingen.
Nederlandstalige jeugd (dienst)
De cel Nederlandstalige jeugd van het gemeentebestuur maakt deel uit van de dienst Vlaamse gemeenschap. Deze laatste beheert de contacten met de Jetse verenigingen en culturele centra. Ze organiseert evenementen en houdt zich bezig met de subsidies van Jetse socio-culturele verenigingen.
Het Jonge Kind en Gezin
De gemeentelijke dienst Het Jonge Kind en Gezin begeleidt de Jettenaren, zowel bij het zoeken naar een opvangplaats als bij inlichtingen over jonge kinderen in het algemeen.
Juridische dienst
De juridische dienst verleent geen adviezen aan burgers, maar biedt ondersteuning aan de gemeentediensten.
Kerkhof
Het kerkhof van Jette bevindt zich tussen de de Smet de Naeyerlaan, de Secrétinlaan en de Heilig-Hartlaan. Het is dagelijks toegankelijk van 8u tot 16.45u en tijdens het weekend van 9u tot 17u.
Kids' Holidays Jette
De gemeentelijke dienst Jeugd en Sport organiseert jaarlijks het vakantiespeelplein Kids' Holidays tijdens de Paas- en de zomervakantie.
Sociaal leven en Burgerschap
De gemeentelijke dienst Sociaal leven en Burgerschap heeft als taak de burgers te ondersteunen in diverse domeinen binnen de sociale sector: gelijke kansen, sociale cohesie, mindervaliden, gepensioneerden, enz.
Milieuvergunning
Milieuvergunningen worden geregeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en opgevolgd door de gemeentelijke dienst Grondgebiedbeheer. Ze maken het mogelijk om na te gaan of een activiteit of een gebouw bepaalde regels m.b.t. het leefmilieu respecteert.
Franstalig onderwijs
Deze dienst is verantwoordelijk voor het onderwijzend personeel van de Jetse gemeentescholen en voor de cursussen sociale promotie. Ze is ook belast met het beheer van de extrascolaire activiteiten.
Nederlandstalig onderwijs
Deze dienst is verantwoordelijk voor het onderwijzend personeel van de Jetse gemeentescholen en is ook belast met het beheer van de extrascolaire activiteiten.
Stadsmobiliteit en -Aanleg
De belangrijkste taak van de dienst Stadsmobiliteit en -Aanleg is het renoveren en heraanleggen van de bestaande openbare ruimtes. De dienst beheert ook de Mobiliteit in Jette.
Gemeentelijk patrimonium (dienst)
De dienst Gemeentelijk patrimonium is belast met het beheer van alle gebouwen (crèches, scholen, administratieve gebouwen, woningen, bibliotheken,...) die eigendom zijn van de gemeente.
Personeel (dienst)
De personeelsdienst bestaat uit drie cellen: de cel "lonen", de "administratieve" cel en de cel "beheer van de afwezigheden".
Stadspreventie
De gemeentelijke Preventieploeg bestaat uit een ploeg gemeenschapswachten en sociale werkers die zich inzetten voor een harmonieuze verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen en voor een verhoogd veiligheidsgevoel.
Openbare reinheid
Openbare reinheid is een bevoegdheid van de gemeentelijke departement Openbare ruimte, die alles in het werk stelt opdat de Jettenaren zouden kunnen genieten van een aangename leefomgeving.
Rijbewijs
Als u zich op de openbare weg begeeft met een motorvoertuig moet u hiervoor een geldig rijbewijs hebben.
Administratieve sancties
De dienst Administratieve sancties is bevoegd voor het beheer van het geheel van de dossiers administratieve sancties. Ze neemt de vaststellingen in ontvangst, analyseert de dossiers, redigeert en betekent de beslissingen, hoort de personen die zich wensen te verdedigen, enz.
SAVMMA
De gemeentelijke dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en Alternatieve Maatregelen speelt de rol van tussenpersoon voor de burger en de verschillende gemeentediensten.
Secretariaat van de gemeente
De dienst secretariaat waakt over het goede verloop van de gemeenteraadszittingen en de zittingen van het college van Burgemeester en Schepenen.
Franstalige senioren
Uitstappen, culturele activiteiten, kerstfeest,... De gemeentelijke dienst Senioren biedt de Jetse senioren een gevarieerd programma.
Nederlandstalige senioren
Uitstappen, culturele activiteiten, kerstfeest,... De gemeentelijke dienst Senioren biedt de Jetse senioren een gevarieerd programma.
Signalisatieborden
Bij een verhuis of een belangrijke levering is het soms nodig om over een parkeerplaats te beschikken zodat de betrokken voertuigen makkelijk kunnen parkeren. De reserveringsaanvraag moet minstens 5 dagen op voorhand ingediend worden bij de dienst Openbare ruimte.
Slachtofferhulp
De gemeentelijke dienst Slachtofferhulp, Bemiddeling en Alternatieve Maatregelen speelt de rol van tussenpersoon tegenover de bewoners.
Sociale dienst
De gemeentelijke sociale cel staat mensen bij betreffende hun pensioen, personen met beperkte mobiliteit,...
Sport (dienst)
De dienst Sport en Franstalige jeugd verzekert niet alleen het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, maar ook de organisatie van evenementen en animaties. Hij volgt eveneens de interventies op die toegewezen worden aan de verschillende sportverenigingen.
Stedenbouw (grondgebiedbeheer)
Deze dienst informeert, controleert en begeleidt de Jettenaar bij alles wat met stedenbouw verband houdt: vergunningen, openbare onderzoeken, gewestplannen, enz.
Stedenbouwkundige vergunning
De stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd door de gemeente of het Gewest en geeft de toelating voor het uitvoeren van werken aan en rond de woning.
Strategie en ontwikkeling
Het gemeentebestuur beschikt over een dienst Strategie en ontwikkeling.
Task Force
De Task Force bestaat uit een groep gemeenteambtenaren die controles uitvoeren en vaststellingen doen met het oog op de naleving van het algemeen politiereglement.
Verzekeringen
Als, bijvoorbeeld, een gemeentelijk bord op uw wagen valt, uw kind zich bezeert op de academie of als u schade lijdt ten gevolge van een natuurramp, dan kan u een dossier openen bij de gemeentelijke dienst Algemene Zaken.
Verzending
De dienst Verzending is belast met de ontvangst en de verzending van de correspondentie en verzekert de aanplakking van de interne en externe communicatie.
Vlaamse gemeenschap
De gemeentelijke dienst Vlaamse gemeenschap beheert de contacten met de Jetse verenigingen en culturele centra. Ze organiseert evenementen en houdt zich bezig met de subsidies van Jetse socio-culturele verenigingen.
De volledige lijst
Bent u op zoek naar een specifieke gemeentelijke dienst? In de alfabetische lijst hieronder vindt u die zeker.
Kwaliteit
De kwaliteitsaanpak zorgt ervoor dat de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening biedt, hoofdzakelijk via twee instrumenten: de enquête over de kwaliteit van de dienstverlening en het beheer van klachten en dankbetuigingen.